• 23 April, 2024 16:49

Karozota.com

Sweden

Österns Kyrkas lära

Bykarozota.com

Jul 27, 2008

Teologiskt, så håller Österns kyrka fortfarande fast vid den traditionella kristendomen hos Österns Kyrka, som oftast betecknas som nestoriansk. Användningen och den exakta innebörden av detta begrepp har varit föremål för många debatter, inte bara genom historien utan också i modern tid, eftersom kyrkan i öster har bestämda åsikter om flera kristna frågor och hävdar att dess teologiska läror och traditioner är i huvudsak ortodoxa, men samtidigt erkänner de behovet av ytterligare Inter-kristen dialog som skulle lösa olika frågor inom området för jämförande kristen terminologi.
Till skillnad från de flesta andra kyrkor som spårar sitt ursprung till antiken, är den moderna kyrkan i öster inte i gemenskap med någon annan kyrka.
Kristendomen hos Österns kyrka har sina rötter i den tidiga Antiochiens teologiska traditioner. Grundarna av teologin är Diodoros av Tarsus och Theodore av Mopsuestia, som båda undervisade vid Antiochia. “Antiochien” är en modern benämning som ges till den typ av teologi som associeras med den tidiga kyrkan i Antiochia, i kontrast till teologin i kyrkan Alexandria. Antiochensk teologi betonade Kristus mänsklighet och verkligheten i de moraliska val han ställdes inför. För att bevara okänsligheten hos Kristus gudomliga natur definierades hans enhetliga person i en friare form än i Alexandrias tradition.
Den normativa kristlogin i Österns kyrka skrevs av Babai den Store (551 – 628) under den kontrovers som följde på det 431:a Rådet i Efesos. Babai ansåg att det inom Kristus fanns två oförenade γνώμη (Qnouma / Hypostaser), men evigt enade i en personlighet.
Den exakta kristna läran från Nestorius är höljt i dunkel.
Med varsamhet inför monofysitismen avisade Nestorius Cyril´s teori om en hypostatisk förening och föreslår istället ett förbund av vilja. Nestorianism har kommit att betyda radikala dyofysitism, där Kristus dubbla naturer är evigt åtskilda, även om det är tveksamt om Nestorius någonsin lärt ut en sådan lära. Nestorius avvisande av termen Theotokos (” Gud-bärare “, eller” Guds moder “) har traditionellt hållits som bevis för att han hävdade att det fanns två personer-inte bara två naturer-i Jesus Kristus, men det finns inga bevis för att Nestorius förnekade Kristus enighet. I den kontrovers som följde rådet i Efesos, tillämpades termen “nestorian” för alla som upprätthöll en strikt Antiochensk kristologi. Som konsekvens av detta betecknades Österns kyrka som “nestoriansk”, även om dess teologi inte är dyofysitisk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *