HYMNS

ܚܫܚܬܼܐ
ܩܝܼܢܬܼܐ
ܥܘܢܝܼܬܼܐ

ܐܗܐ ܝܠܗ ܦܓܼܪܝܼ

ܐܢܐ ܝܘܢ ܐܘܪܚܐ

ܐܢܐ ܝܘܢ ܒܗܪܐ

ܐܡܪ ܠܝܼ ܥܕܬܐ

ܐܙܓܕܐ

ܐܘ ܒܪܘܝܐ

ܐܢ ܒܠܫܢܐ ܦܪܝܫܐ

ܐܘ ܒܢܝܐ ܕܡܥܡܘܕܝܼܬܼܐ

ܐܘ ܓܢܢܐ

ܐܝܼܬܠܢ ܣܒܼܪܐ

ܝܼܫܘܥ ܡܠܝܐ ܟܡܝܼܠܘܬܐ

ܐܘܪܚܐ ܕܚܘܒܐ

ܐܢܐ ܝܘܢ ܠܚܡܐ

ܐܢ̄ܬ ܝܘܬ ܡܕܪܫܬܐ

ܐܝܠ ܐܠܗܝܼ

ܐܘ ܕܡܗܝܡܢܝܼ