عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

Kära själ, du har samlat mycket gott

13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig." 14 Jesus sade till honom: "Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er?" 15 Sedan sade han till dem: "Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar." 16 Och han berättade en liknelse för dem: "En rik man hade åkrar som gav goda skördar. 17 Och han frågade sig själv: Vad skall jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. 18 Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större, och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. 19 Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. 20 Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? 21 Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud." (Lukas 12:13-21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många människor anser att livet går ut på att skaffa sig många ägodelar och mycket pengar så att man sedan kan ta det lugnt, äta dricka och vara glad. Jesus å andra sidan anser att denna önskan om rikedom vara dårskap. Den som har rikedom som högsta livsmål är helt utan verklig insikt om syftet med livet. Jesus varnar oss idag för girighet och begär efter egendom och pengar. Han varnar för den inställning som värderar ägodelar och pengar högst i livet. Han vill att vi skall se på våra liv i rätt perspektiv. Vi skall se på våra liv med evigheten för ögonen. Livet varar sjuttio år eller åttio år om det blir långt och det går snabbt förbi. En dag skall vi ställas inför Gud och dömas. Det viktigaste är att vi är rika inför Gud. I det perspektivet skall vi se på vårt liv.

Dagens liknelse föranleds av en begäran av en av Jesu åhörare. Vid detta tillfälle hade människor i tiotusental samlats så att de höll på att trampa ned varandra. Många hörde alltså Jesu undervisning även om han främst riktade sig till sina lärjungar. När han undervisade lärjungarna sa någon ur folkhopen till honom: "Mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig." Den här mannen ville tydligen att Jesus skulle använda sin auktoritet och sitt anseende som lärare för att påverka hans bror att ge honom mer av arvet än vad han hade laglig rätt till. Judarna hade den ordningen att den äldste brodern fick en större del av arvet än de andra. I detta fall rörde det sig om två bröder och då fick den äldste brodern två tredjedelar av arvet och den yngre en tredjedel. Men denne man, som tydligen var den yngre brodern, var inte nöjd med detta utan ville ha mer än så och han ville att Jesus skulle utnyttja sin auktoritet för att hjälpa honom med detta.

Med sin begäran avslöjar han en stor okunnighet. För det första visste han inget om Jesu ämbete och uppgift. Jesus var smord av Gud till världens frälsare. Till Kristi ämbete hörde att med sin lydnad och sitt lidande sona världens skuld och att förkunna Guds frälsande evangelium. Inte hade Gud sänt honom för att vara tjänsteman i den judiska staten för att handlägga rättstvister. Därför svarar Jesus honom också: "Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er?" Inget kunde få Jesus att gå utöver sitt ämbete och börja syssla med annat än det frälsningsverk som han var sänd att utföra. Hans lydnad för Fadern var en fullkomlig lydnad intill döden på korset och det är den lydnaden som Gud tillräknar oss.

För det andra så visar den här mannen med sin begäran att han var totalt ovetande om syftet med vårt liv och vad som var det viktigaste i livet. Strax förut hade Jesus undervisat ock sagt: Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. 5 Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta. (Lukasevangeliet 12:4-5) Han hade också sagt: "Den som bekänner mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna inför Guds änglar. 9 Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar. (Lukasevangeliet 12:8-9). Den människa som hört dessa ord av Jesus borde ha något annat på hjärtat. Det finns det som är viktigt i livet - viktigare än pengar och ägodelar, men inte för denne man. Trots att han hört Jesu undervisning så kommer han med en begäran att Jesus skall hjälpa honom skaffa pengar. Han var fylld av begär till egendom som tillhörde en annan och han hade en intensiv längtan efter att få något som han inte hade laglig rätt till.

Med anledning av detta så tar Jesus tillfället att varna för girighet. Det heter: 15 Sedan sade han till dem: "Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar."

Girighet är en orsak till att många människor går förlorade och hamnar i helvetet. Till girighetens natur hör att man inte tar med Gud och Guds vilja i sina planer för detta livet. Gud och Guds vilja har inget rum i den giriges hjärta och därför kallas girigheten också i bibeln för avgudadyrkan. I Ef 5:5 heter det: 5 Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike. (Efesierbrevet 5:5). Det viktiga i livet för en girig människa är att samla egendom och pengar och han ser pengarna som en försäkring om ett gott liv. Den däremot som förtröstar på Gud vet att livet inte består i ett överflöd på ägodelar - istället söker han först Guds rike och hans rättfärdighet. Det viktiga i livet är att vara rik inför Gud.

För att illustrera sin varning så berättar Jesus en liknelse: "En rik man hade åkrar som gav goda skördar. 17 Och han frågade sig själv: Vad skall jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. 18 Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större, och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. 19 Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad."

Det första vi får veta om mannen är att han är rik. Han hade redan samlat mycket i sina logar. Det är alltså inte saker som hör till livets nödtorft han planerar och arbetar för utan för överflödet. Vi hör också att den rike mannen planerar men han tar inte med Gud och Guds vilja i sina planer. Hans planer inriktar sig på att samla och lagra upp ett överflöd av rikedom åt sig. Vi hör också att han har drömmar om framtiden. I hans drömmar består det goda livet av att kunna ta det lugnt, äta, dricka och vara glad och han ser sin rikedom som en säkerhet för ett sådant liv. Men han var dåre, alltså en som är ovetande om den verkliga situationen. Jesus säger: 20 Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? (Lukasevangeliet 12:20)

Vad denne rike man var ovetande om var att Gud hade bestämt hans livsdagar. Gud har bestämt alla människors dagar och ger oss den tid att leva som han bestämt. Psalmisten säger ju i 139:e Psalmen: 16 Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad, alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit. (Psaltaren 139:16)

Den rike mannen visste inte att den gräns som Gud satt för hans liv var den natt då han lade upp sina planer för att samla på sig rikedom och drömde om ett liv i välmåga. Samma natt skulle hans liv utkrävas. Hans rikedom kunde inte hjälpa honom. Rikedom utgör ingen som helst garanti för ett gott liv. Döden skulle göra hans pengar och alla hans förberedelser, planer och drömmar helt värdelösa. Någon annan skulle få det han samlat och själv skulle han fattig, tomhänt och svarslös ställas inför Gud för att göra räkenskap för sitt liv och hur han förvaltat sin tid och de gåvor Gud gett honom. Jesus säger: 21 Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud." (Lukasevangeliet 12:21)

I sitt evangelium lovar Jesus oss andliga och eviga skatter och den är rik inför Gud som genom tron tagit emot dessa skatter. Den som är rik inför Gud tar sig till vara för girighet eftersom Jesus varnar för girighet och det är en fara för tron. Den som är rik inför Gud ser också sitt liv i ett helt annat perspektiv än den rike mannen. Den som är rik inför Gud vet att en människas liv inte består i att hon har överflöd på ägodelar." (Luk 12:15) Syftet med livet är inte att samla rikedom och livets mål är inte ett liv i överflöd. Nej, syftet med livet är att ära Gud och livets mål är gemenskapen med Gud i himmelen.

Den som förtröstar på Gud behöver inte bekymra sig för morgondagen - den ligger i Guds hand. Vi skall väl arbeta för att inte ligga någon till last och för att kunna dela med oss till dem som behöver men vi behöver aldrig oroa oss och bekymra oss om vi skall få det vi behöver för att upprätthålla livet. Arbeta skall vi men inte bekymra oss för morgondagen. Jesus fortsätter med att säga: "Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med. (Luk 12:22) Och: 29 Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga. 30 Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er Fader vet att ni behöver det. 31 Nej, sök hans rike, så skall ni få detta också. (Lukasevangeliet 12:29-31) Gud har lovat att ge oss vad vi behöver för vårt liv alla dagar han bestämt för oss - så därför behöver vi inte bekymra oss för det. Det som vi skall ägna våra tankar åt är att söka hans rike och hans rättfärdighet. Då har vi en skatt som vi inte lämnar bakom oss när vi dör utan som ger oss en evig välsignelse.

Den som är rik inför Gud tar också med Gud och Guds vilja i sina planer. Först och främst skall vi veta att vårt liv ligger i Guds hand och det blir så som han bestämt. Jakob skriver: 13 Lyssna nu, ni som säger: "I dag eller i morgon skall vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar." 14 Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök, som syns en liten stund och sedan försvinner. 15 I stället borde ni säga: "Om Herren vill och vi får leva skall vi göra det eller det." (Jakobsbrevet 4:13-15)

När det sedan gäller våra pengar och ägodelar så skall vi ta med Gud vilja när vi tänker ut hur vi skall förvalta dem. Om vi frågar Guds ord till råds går det inte att hitta något fog för att samla rikedom på hög som sedan skall vaktas och användas till att själv leva i överflöd. Om den rike mannen läst dagens texter och tagit dem på allvar som Guds ord hade han kanske gjort annorlunda än samlat rikedomen i stora logar. I 1 Joh 3:17-18 läser vi: 17 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? 18 Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.

Det tema som Jesus tagit upp här i Luk 12 kap med liknelsen om den rike mannen vars själ blev utkrävd samma natt som han drömde om rikedom och överflöd. Samma tema fortsätter han hela kapitlet. Vi skall se på vårt liv i rätt perspektiv. Vi skall hela tiden komma ihåg att en dag blir den sista för oss. Vi skall inte frukta dem som kan döda vår kropp och sedan inte göra mera. Vi skall frukta Gud som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Honom skall vi frukta men inte med fiendernas fruktan utan i vetskapen om att vi är hans kära barn för Jesu skull. Han tar vård om oss och ger oss allt vi behöver de dagar han bestämt för oss. För Kristi skull äger vi en skatt i himmelen och där skall vårt hjärta vara. Vi är hans tjänare och skall förvalta vår tid och våra krafter och alla gåvor han ger oss i hans tjänst alla dagar. Detta skall vi göra i vetskap om att Människosonen skall komma tillbaka i en stund då vi inte väntar det. Salig är den tjänare som han finner trogen i sin uppgift den dag han kommer. Amen.

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka