عربي Hem Historia Teologi   Aktiviteter Nyheter Fråga oss  

Tröst & Sorgen

Dina Glädjeämne

Angående Österns Gamla Kyrka finns det flera tecken som tyder att redan under första århundradet fanns kristna i norra...

Läs mer om Österns Kyrka

Veckans bibelord

 

Månadens fråga

 

Multimedia

 

Kalender

 

Medverkning

 

Arkiv

 

Ladda ner

 

Länkar

 

Kontakta oss

 

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

 

Finns det ett liv efter döden?

Lukas 20:27-40

27 Några sadduceer – dessa som förnekar att det finns någon uppståndelse – kom fram och ställde en fråga till Jesus: 28 ”Mästare, Mose har gett oss den föreskriften att om någon har en gift bror som dör barnlös, så skall han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. 29 Nu fanns där sju bröder. Den förste tog sig hustru och dog barnlös. 30 Den andre 31 och den tredje gifte sig med henne, och så gjorde alla sju. De dog och lämnade inga barn efter sig. 32 Till slut dog också kvinnan. 33 Vem skall hon bli hustru till vid uppståndelsen? Alla sju var ju gifta med henne.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Jesus svarade dem: ”De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. 35 Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. 36 Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn. 37 Men att de döda uppstår, det har också Mose visat på stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. 38 Han är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom lever alla.” 39 Då sade några skriftlärda: ”Mästare, du har rätt i vad du säger.” 40 Och de vågade inte mer ställa någon fråga till honom.

De flesta människor känner oro inför döden. Man är rädd för det okända. Många som drabbats av hjärtinfarkt eller en plötslig olycka får psykiska besvär efteråt, även om man blivit fysiskt återställd efter skadan. Den plötsliga livsfaran har lämnat efter sig oro och rädsla. Många lever i vanliga fall sina liv rätt obekymrade. Människor är fullt upptagna med att förbättra sin tillvaro och göra det man har glädje av; man arbetar, umgås med familj och vänner och gör något roligt på fritiden. De flesta tänker sällan på döden. Det är en tanklöshet som gränsar till en omedveten föreställning om odödlighet. En plötslig sjukdom eller olycka kan förändra allt. Det blir en påminnelse om att man är dödlig. Den fysiska skadan kanske läks men oron inför det okända kan bli kvar. Livet blir inte som förr, där finns nu en gnagande oro för döden. Man är rädd för det okända. Och rädslan förstärks av det onda samvetet. Man känner på sig att man ska ställas till svars inför Gud.

Många människor är väldigt lika sadduceerna i vår text. Lukas ger oss en kort beskrivning av sadduceerna: de förnekade att det finns en uppståndelse. De förnekade också att det finns några änglar eller andar. De var väldigt lika moderna ”upplysta” människor. De trodde inte på något annat än vad de kunde se med ögonen eller förstå med förnuftet. Kanske var denna rationalism deras försök att döva oron och rädslan inför det okända. De förnekade helt enkelt att det finns en uppståndelse och ett liv efter döden. Så gör också många människor idag. Livet efter döden kan inte bevisas med vetenskapliga metoder och därför finns det inte, menar man. Men det underliga är att denna förnekelse inte kan ta bort oron ur hjärtat. När en människa får en kraftig påminnelse om att hon är dödlig så infinner sig oron - fast hon är en modern ”upplyst” människa.

Sadduceerna försökte förlöjliga Guds undervisning om kroppens uppståndelse. I GT finns det en lag som säger att om den äldste brodern dog barnlös så skulle hans yngre bror gifta sig med änkan. Den förste son hon födde skulle räknas som den avlidne broderns son. Broderns arvedel skulle tillfalla honom. Det var en sed långt före Mose, den fanns redan på patriarkernas tid, men Mose lag reglerade denna sed så att äktenskapet skulle hållas heligt. Med anledning av denna lag hade nu sadduceerna konstruerat en omöjlig fråga, om en situation som aldrig uppstår, för att förlöjliga Guds undervisning om de dödas uppståndelse.

En människas förnuft är aldrig objektivt och förutsättningslöst. Vi ska komma ihåg att förnuftet är den fallna människans förnuft. Den fallna människans förnuft förnekar uppståndelsen. Människan använder också sitt förnuft till hypoteser som förlöjligar Guds undervisning. Människans förnuft ger ett felaktigt svar på frågan: finns det ett liv efter döden?

Vi ställer frågan på nytt och nu till Jesus: finns det ett liv efter döden? Ja, det finns det. Jesus visar det genom att beskriva livet efter döden. Jesus svarade dem: ”De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn.

Jesus går rakt på sak och visar felet med sadduceernas logiska resonemang. Livet efter döden kommer inte att vara likadant som livet här på jorden. Därför går det inte att dra slutsatser om livet efter döden med utgångspunkt från de ordningar som gäller för det här livet. Gud har instiftat äktenskapet, men bara som en ordning för livet här i världen. Det är de människor som lever här i världen som gifter sig, inte uppståndelsens barn.

Jesus lär oss att det endast är de som tror på honom som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda. Detta uttryck ”uppståndelsen från de döda” används i Skriften endast om de troende. Jesus lär oss i Johannes 5:e kapitel att det ska komma en dag då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Också de som förkastat Kristus ska den dagen höra hans röst och gå ut ur sina gravar. Men de otroende ska uppstå till dom. För dem övergår den andliga och kroppsliga döden i den eviga döden. De går från död till död. Därför använder Bibeln aldrig begreppet ”uppståndelsen från de döda” när den talar om de otroende. Det är endast de som är värdiga som vinner uppståndelsen från de döda. Jesus lär oss i Johannes 5:e kapitel vilka dessa människor är: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv…Alla de som tror på Jesus Kristus som sin Frälsare har evigt liv och ska uppstå från de döda och vinna den andra världen. Det är endast de som tror på Jesus som är ”uppståndelsens barn”.

De troende ska vara lika änglarna i livet efter döden. Men änglarna är ju heliga och rena andar, de har inte kroppar som vi har. Vari ligger då likheten med änglarna? Ja, Jesu egen uppståndelse visar att samma kropp som dör också ska uppstå - men förhärligad. Vi kan också med Job säga: i mitt kött [ska jag] skåda Gud. Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Vi tror på kroppens uppståndelse. Likheten med änglarna innebär inte att vi ska få en evig tillvaro som andar utan kropp. Nej. Jesus förklarar i vilken mening vi ska vara lika änglarna. Änglarna kan inte dö. I den andra världen ska inte heller vi kunna dö längre, utan vi ska leva för evigt. Vi ska inte heller leva i äktenskap som här i världen. Däri ligger likheten med änglarna.

I Uppenbarelseboken har Jesus utmålat bilder för oss av det eviga livet. Dessa bilder visar att vi ska leva för evigt tillsammans med Jesus i en fullkomlig lycka. Gud själv skall vara hos oss. Och han skall torka alla tårar från våra ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Av berättelsen om den rike mannen och Lasarus så förstår vi att vi ska kunna känna igen varandra i himlen. Men vi ska i den andra världen inte ha samma relation till varandra som vi hade här i världen.

I uppståndelsen ska vi inte längre leva som gifta, äkta män eller hustrur, fäder eller mödrar. Någon kanske känner sig oroad av detta. Att ha en familj betyder ju så mycket för oss. Familjen innebär både trygghet och innerlig gemenskap. Och att förlora sin äkta make eller maka innebär både saknad och ensamhet. Ska inte himlen göra slut på denna ensamhet och saknad?

Jesus förklarar att livet i himlen inte kommer att vara likt livet i den här världen. Vi tar fel om vi tänker på livet efter döden med utgångspunkt från de ordningar som gäller för den här världen. Vi ska i stället lyssna till Jesus. Observera att Jesus säger om dem som vinner den andra världen: som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn. Vi är redan nu Guds barn genom tron. Genom tron på Kristus är vi medborgare i Guds rike och tillhör Guds familj. Och vi ska alla vara Guds barn i uppståndelsen. De familjeband som vi känner från den här världen kommer då inte längre att ha någon betydelse. Alla kristna kommer att tillhöra samma familj och samma gemenskap – Guds familj. Uppståndelsens barn är lika änglarna och är alla Guds barn.

Vi ska lita på Guds ord och så med glädje se fram emot härligheten i himlen. Där ska alla tårar och all ensamhet och all saknad få ett slut. Guds ord försäkrar oss om att inget moln ska skymma härlighetens sol. Och det största glädjeämnet för alla Guds barn ska vara gemenskapen med Jesus Kristus, vår Frälsare. Vi ska alla se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på våra pannor. Vi kommer alla att tillsammans som en familj - som Guds barn - få stå inför hans tron och tjäna honom.

Sedan Jesus så beskrivit livet efter döden så bekräftar han sedan läran om uppståndelsen från de döda med Skriftens auktoritet.

Sadduceerna godtog bara Moseböckerna och Jesus använde därför Moseböckerna för att bevisa läran om uppståndelsen. På Jesu tid hade man inte indelat Bibelns böcker i kapitel och verser, så därför var det lite svårt att göra bibelhänvisningar. Jesus kunde inte hänvisa till 2 Mosebok, kapitel 3, vers 6. Istället hänvisade han till stället om törnbusken och sa: ”Men att de döda uppstår, det har också Mose visat på stället om törnbusken, när han kallar Herren, Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom lever alla.”

Som en parentes vill jag nämna att ni med hjälp av detta bibelställe kan kullkasta all bibelkritik och bibelkommissionens grundförutsättningar. Den moderna bibelkritiken menar att Mose inte kan ha skrivit Moseböckerna. Detta antagande ligger till grund för all negativ källkritik. Men Jesus säger att Mose är författaren till Moseböckerna. Därmed gör han den negativa bibelkritikens alla forskningsresultat värdelösa och förklarar dem ogiltiga.

Vad är det då för slags argument om uppståndelsen från de döda som Jesus framför utifrån detta bibelställe. Innebär stället verkligen att kroppen ska uppstå? Är inte bibelstället bara en bekräftelse på att själen är odödlig? Nej, detta bibelställe lär klart kroppens uppståndelse precis som Jesus säger. Jesus vet bäst vad Skriften betyder.

 1:a Mosebok börjar med att uppenbara att Gud skapat himmel och jord och allt levande. Den beskriver detaljerat människans skapelse: Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. När Gud förenade kropp och själ blev människan en levande varelse. Fast själen fortsätter leva sedan kroppen dött och lagts i graven så var det aldrig menat att människan skulle leva så – med kropp och själ åtskilda. Människan är skapad till en levande varelse med kropp och själ. När kropp och själ förenades blev hon en levande varelse. När en troende människa dör läggs kroppen i graven och själen kommer till himlen så som berättelsen om den rike mannen och Lasarus visar. Men detta är inte ett permanent tillstånd. Kroppen ska en dag uppstå och kropp och själ ska åter förenas. Om Abraham, Isak och Jakob skulle bli kvar i sina gravar hade Gud varit en Gud för döda. Men det är omöjligt. Han är inte en Gud för döda utan för levande. 1:a Mosebok lär oss klart hur människan blir en levande varelse. Det sker när Gud förenar kropp och själ. Han ska helt visst uppväcka alla döda, åter förena kropp och själ och ge alla som tror på Kristus ett evigt liv. Det är vad Skriften klart och tydligt lär och därför bekänner vi: ”vi tror på kroppens uppståndelse och ett evigt liv.”

Även om plötslig sjukdom eller olycka ger oss en kraftig påminnelse om att vi är dödliga behöver det inte göra oss oroliga, i alla fall inte för livet efter döden. Vi behöver inte frukta det okända. För oss är livet efter döden inte något okänt. Livet efter döden är inte heller något ovisst. Jesus undervisning förvissar alla troende om kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Därför behöver vi inte frukta döden. Vi kan med glädje i våra hjärtan se fram emot livet efter döden. Vår tro bygger inte på osäkra spekulationer eller förnuftets logiska slutsatser utan på Skriftens fasta grund. Amen.

   Copyright ® 2007 www.karozota.com

             Österns Gamla Kyrka